Åpningstider for Heggvin Alun AS
Hverdager kl. 07:30 – 16:00.

Om Heggvin Alun AS

Heggvin Alun AS eies 100 prosent av Sirkula IKS. Selskapet tar imot og drifter et deponi på Heggvin for masser/bergarter som inneholder alunskifer og andre typer svartskifer som kan ha høyt sulfidinnhold. Slike typer masser er det mye av på Østlandet.

Det er lovpålagt at alunskifer og andre masser med syredannende potensiale skal behandles særskilt ved utgravinger. Årsaken er at det kan være radioaktivt, og det kan ved avrenning skille ut høye konsentrasjoner av tungmetaller og radioaktive stoffer i miljøet. Slike masser må derfor leveres til godkjent deponi, som forhindrer slik avrenning.

Heggvin Alun AS har tillatelse fra Statsforvalteren i Innlandet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til mottak av slike masser på deponiet på Heggvin.


Basiskarakterisering

Dette skjemaet benyttes etter godkjenning av levering.

Link til skjema for basiskarakterisering for levering av alunskifer/syredannende

Forespørsler ang levering, ta kontakt med daglig leder.

Kontakt oss

Daglig leder:

Georg Hageberg

E-post:

Georg.Hageberg@sirkula.no

Telefonnummer:
90297955