Olje- og parafintanker som ikke kan gjenbrukes uten fare for lekkasje, skal leveres til godkjent avfallsmottak. Det skal fremvises dokumentasjon på at tanken er avgasset og rengjort ved levering.